Financiële dienstverlening
P&L Administratie & Advies

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN P&L ADMINISTRATIE & ADVIES
De algemene voorwaarden worden meegestuurd met de opdrachtbevestiging en zijn te allen tijde te raadplegen bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Definities
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere vorm van dienstverlening en opdrachten die door P&L Administratie & Advies worden verleend. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen:
a. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden verzorgd door de opdrachtnemer;
b. Opdrachtnemer: P&L Administratie & Advies die het uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden heeft aanvaard.
c. Werkzaamheden: alle overeengekomen werkzaamheden waar opdracht tot is gegeven of die hieruit voortvloeien voor de opdrachtnemer. De werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit:

  • Het voeren van de administratie van de opdrachtgever;
  • Het verzorgen van diverse belastingaangifte;
  • Het geven van adviezen met een financiële/fiscale aard;
  • Het opmaken van een eenvoudig jaarrapport.

d. Opdracht/overeenkomst: elke afspraak die gemaakt wordt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer die hen aan elkaar verbindt tot het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen opdrachten, offertes en overeenkomsten, of elke andere benaming waarbij de strekking op hetzelfde neer komt, welke zijn aangegaan door de opdrachtnemer. Daarnaast zijn deze voorwaarden ook van toepassing op vervolgopdrachten.
b. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
c. Eventueel opgenomen voorwaarden in de opdrachtbevestiging die tegenstrijdig zijn ten opzichte van de Algemene Voorwaarden worden als rechtsgeldig gezien.
d. Algemene Voorwaarden opgesteld door de opdrachtgever worden gezien als ongeldig. De toepasselijkheid van deze voorwaarden worden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Indien de opgestelde opdrachtbevestiging (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht toch geacht tot stand te zijn gekomen. Hierbij zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat de opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 3: Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht de opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders blijkt uit de inhoud, aard of strekking beschreven in de verleende opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever
a. De opdrachtgever dient de benodigde gegevens en documenten tijdig en in de gewenste vorm (bepaald door de
opdrachtnemer) ter beschikking te stellen. De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst op te schorten indien hier niet aan wordt voldaan.
b. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van gegevens en documenten met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ligt bij de opdrachtgever.
c. Bij het ontbreken van benodigde informatie brengt de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte. De opdrachtgever heeft dan de verantwoordelijkheid om dit alsnog tijdig en op de gewenste wijze aan te leveren.

Artikel 5: Uitvoering opdracht door opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden naar beste kunnen uit. Dit in overeenstemming met de overeengekomen schriftelijke afspraken.
b. De opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd en door welke vennoot/medewerker.
c. Opdrachtnemer houdt zich voor een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derden. Wel wordt van te voren zoveel mogelijk overleg hierover gepleegd. De opdrachtnemer is in geen enkel geval onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor tekortkoming van de ingeschakelde derden.
d. De opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en in rekening brengen dan vooraf is overeengekomen. Dit kan indien de opdrachtgever hier vooraf toestemming voor heeft verleend of als de werkzaamheden voortvloeien uit de overeengekomen opdracht.

Artikel 6: Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht om alle verkregen stukken en gegevens, die betrekking hebben op de opdracht, geheim te houden tegenover derden. Daarnaast is de opdrachtnemer niet gerechtigd om de verkregen stukken en gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waar zij voor verkregen zijn. Deze geheimhouding geldt ook voor de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele aard worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering, uitsluitend en uitdrukkelijk eigendom van de opdrachtnemer. Het gaat hierbij onder andere over de gebruikte werkwijzen, spreadsheets, rapporten en computerprogramma’s. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om deze aan derden te verstrekken of te openbaren.

 Artikel 8: Betalingen en prijzen
a. Alle gehanteerde prijzen zijn in euro’s (€), exclusief de omzetbelasting (BTW) geldend op dat moment en andere heffingen die volgens de wet zijn bepaald.
b. De prijs wordt in overeenstemming met de opdrachtgever vastgesteld. Dit kan aan de hand van een pakketprijs of de door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven. De prijs is niet afhankelijk van de resultaten van de werkzaamheden.
c. De betaling door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient gedaan te zijn binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen hebben geen invloed op de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.
d. Na het verstrijken van de geldende termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het in rekening brengen rente. Deze rente wordt gesteld op de wettelijke rente bij een handelstransactie.
e. Alle kosten die ontstaan door buitengerechtelijke incassering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
f. Als opdrachtgever nalatig is aan zijn betalingstermijn, is de opdrachtnemer gerechtigd om een aanvullende zekerheid te stellen in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Als na wordt gelaten aan deze aanvullende zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd tot het opschorten van de overeenkomst. Al hetgeen wat door opdrachtgever nog verschuldigd is, is dan ook direct opeisbaar.

Artikel 9: Overmacht
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet tijdig of naar behoorlijkheid kan nakomen door een oorzaak van overmacht (zoals: ziekte, storingen, maatregelen van de overheid, brand etc.), worden de verplichtingen uitgesteld tot een moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst in dit soort situaties met onmiddellijk ingang op te zeggen zonder dat de opdrachtnemer hier enige vergoeding voor verschuldigd is.

Artikel 10: Reclamatie
Reclamaties met betrekking tot de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van deze stukken/factuur, of binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien aangetoond wordt dat dit niet eerder ontdekt kon worden, kenbaar te worden gemaakt. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten uitvoeren.
b. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag van de laatst verzonden factuur. In geen geval is de aansprakelijkheid hoger dan hetgeen dat door de verzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd/gedekt.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van het niet, niet tijdig of het niet zorgvuldig presteren van de opdrachtgever.
e. Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht om de ontstane schade van de opdrachtgever te herstellen of te beperken voor zover dit mogelijk is.
f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het verliezen van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post. Ongeacht door wie dit vervoer of deze verzending wordt verricht. Dit geldt ook voor e-mailberichten die de opdrachtgever niet hebben bereikt.
g. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die zowel direct als indirect verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit geldt in het bijzonder voor de vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door het verstrekken van onvolledige, onjuiste of niet tijdige informatie door de opdrachtgever.
h. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten en/of storingen door de gebruikte software of boekhoudpakketten ongeacht door wie deze gerealiseerd worden.

Artikel 12: Opzegging en opschorting
a. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst altijd en met onmiddellijke ingang opzeggen en zo beëindigen. Dit dient schriftelijk of mondeling te worden medegedeeld aan de wederpartij. De opdrachtgever dient hierbij de reden mede te delen.
b. Opdrachtnemer is bevoegd, na zorgvuldige overweging, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot het moment dat de opdrachtgever aan alle opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtgever mag niet verrekenen of opschorten.
c. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de bescheiden of andere zaken niet bewerkt zijn door de opdrachtnemer.

Artikel 13: Communicatiemiddelen
Gedurende de opdracht kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Zij zijn niet aansprakelijk naar elkaar met betrekking tot schade die ontstaat door vertraging bij aflevering, onderschepping of niet-aflevering van de elektronisch verstuurde communicatieberichten. In geval van twijfel zijn de data-uittreksels van de computersystemen bepalend.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten, zullen uitsluiten worden vereffend door een in Nederland gevestigde rechtbank.

AV – sep ’21